Regulamin
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „KASTYLIA I LEÓN W POLSCE”


1. ORGANIZATORZY I PRZEDMIOT KONKURSU

Organizatorem konkursu por hasłem „KASTYLIA I LEÓN W POLSCE” jest fundacja Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León z siedzibą w Valladolid, pod adresem: Avenida Monasterio Nuestra Señora de Prado nº 2, 47015 Valladolid, NIP: G47463823, we współpracy z Biurem Radcy ds. Turystyki Ambasady Hiszpanii w Polsce, hotelami Palacio de San Facundo w Segovia i Hotelem Don Gregorio w Salamance, przedsiębiorstwem hiszpańskich kolei państwowych Renfe oraz Muzeum Ewolucji Człowieka w Burgos.

Celem konkursu jest popularyzacja regionu Kastylii i León w Polsce. Konkurs odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację przez uczestnika wszystkich warunków zawartych w niniejszym Regulaminie. Regulamin i informacje o przebiegu konkursu będą dostępne na Facebooku, na stronie Visit Castilla y León, pod adresem: www.facebook.com/visitcastillayleon


2. ADRESACI KONKURSU

W konkursie mogą wziąć udział osoby posiadające obywatelstwo polskie (w ich przypadku zamieszkanie w Polsce nie jest wymagane) lub osoby osiadające kartę stałego pobytu w Polsce. Konieczne jest również polubienie strony www.facebook.com/visitcastillayleon.


3. SPOSÓB UDZIAŁU W KONKURSIE

Na stronie www.facebook.com/visitcastillayleon dostępna jest aplikacja o nazwie KASTYLIA I LEÓN W POLSCE stworzona na potrzeby konkursu. Uczestnik zgłasza do konkursu co najmniej jedno zdjęcie swojego autorstwa, wgrywając je do aplikacji. Każdemu zdjęciu powinno się nadać tytuł a ponadto należy wskazać, w jakim miejscu regionu Kastylii i León zostało wykonane. Uczestnik może zamieszczać wyłącznie zdjęcia, których jest autorem i właścicielem. Do konkursu zostaną dopuszczone jedynie zdjęcia wykonane w regionie Kastylia i León. Zdjęcia można wgrywać w okresie od dnia 01.11.2017 do godz.12.00 dnia 30.04.2018.


4. NAGRODY

Jury składające się z przedstawiciela Biura Radcy ds. Turystyki Ambasady Hiszpanii w Polsce oraz przedstawiciela Fundación Siglo wybierze najlepsze zdjęcie spośród pięciu, które otrzymają najwięcej głosów do godz. 12.00 dnia 30.04.2018.

Nagrodą główną jest podróż do regionu Kastylia i León dla dwóch osób do wykorzystania w okresie od 01.07.2018 do 31.12.2018 (przy zastrzeżeniu dostępności miejsc w samolotach i w hotelach i z wyjątkiem następujących terminów: 15.08–18.08, 20.09–22.09, 11.10–13.10, 01.11–02.11, 05.12–08.12).


Zdobywca Pierwszej Nagrody otrzyma następujące vouchery:

Voucher 1: Voucher na 3 noclegi dla 2 osób w hotelu Palacio San Facundo w Segowii 4*, pobyt ze śniadaniem, w pokoju dwuosobowym. Ten pobyt będzie możliwy w terminie wymienionym powyżej i tylko jeśli hotel ten będzie dysponował wolnymi pokojami w zażądanym terminie.


Voucher 2: Voucher na 3 noclegi dla 2 osób w hotelu Don Gregorio w Salamance (5*), pobyt ze śniadaniem, w pokoju dwuosobowym. Ten pobyt będzie możliwy w terminie wymienionym powyżej i tylko jeśli hotel ten będzie dysponował wolnymi pokojami w zażądanym terminie.


Voucher 3: Dzięki uprzejmości Biura Radcy ds. Turystyki Ambasady Hiszpanii w Polsce voucher na dwa bilety lotnicze na przelot na trasie Warszawa – Madryt – Warszawa, klasą ekonomiczną, z przesiadką lub bez przesiadki, liniami lotniczymi do ustalenia i w terminie wymienionym powyżej. Rezerwację lotu, w strefie ekonomicznej, należy dokonać co najmniej 60 dni przed planowaną datą podróży, w ścisłym uzgodnieniu z Biurem Radcy ds. Turystyki Ambasady Hiszpanii w Polsce. Możliwość rezerwacji jest uzależniona od dostępności miejsc. Godziny i przebieg lotów mogą ulec zmianie w przypadku zmian w rozkładzie lotów. Bilety zostaną wydane w formie elektronicznej i jakiekolwiek zmiany po ich wystawieniu nie będą możliwe. Wyłącza się następujące terminy: 15.08–18.08, 20.09–22.09, 11.10–13.10, 01.11–02.11, 05.12–08.12).

Voucher 4: Dzięki uprzejmości przedsiębiorstwa hiszpańskich kolei państwowych Renfe voucher na 2 bilety kolejowe klasą ekonomiczną dla dwóch osób na następujących trasach:
- Madryt – Segowia
- Segowia – Valladolid - Salamanka
- Salamanka – Madryt
Nagroda ta NIE zawiera więc żadnego transportu z i na lotnisko oraz z i do hoteli.5. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs rozpocznie się dnia 1 listopada 2017 roku, o godz. 00:00, a zakończenie przyjmowania zdjęć zgłaszanych do konkursu nastąpi dnia 30 kwietnia 2018 roku, o godz. 12:00.

6. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie oraz zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, pełnoletnie, zamieszkałe lub nie na terenie Polski i spełniające wszystkie wymogi określone w niniejszym Regulaminie, a także osoby będące cudzoziemcami posiadającym kartę stałego pobytu w Polsce oraz zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, pełnoletnie, zamieszkałe lub nie na terenie Polski i spełniające wszystkie wymogi określone w niniejszym Regulaminie.


Fundación Siglo zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęć, których tematyka jest niezgodna z przedmiotem konkursu i/lub które nie spełniają pozostałych wymogów Regulaminu, a także zdjęć, których treść jest obraźliwa lub niestosowna, które nie wykazują związku z celami konkursu i/lub które naruszają prawo własności intelektualnej bądź prawo do wizerunku.


Ponadto Fundación Siglo zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie osób, które nie spełniają wymogów zawartych w Regulaminie, a także osób, których udział odbywa się z naruszeniem prawa, dobrych obyczajów i/lub wizerunku organizatora, uczestników bądź osób trzecich. Osobom wykluczonym z udziału w konkursie nie przysługuje prawo do otrzymania odszkodowania ani innego rodzaju rekompensaty.

Z uwagi na promocyjny charakter konkursu oraz na trudność w uzyskaniu wiarygodnych zgód rodziców lub opiekunów prawnych do konkursu nie zostaną dopuszczone zdjęcia przedstawiające wizerunek osób niepełnoletnich.7. WRĘCZENIE NAGRÓD

Powiadomienie zwycięzcy o wygranej nastąpi na początku maja 2018 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany podczas zgłaszania zdjęcia do udziału w konkursie, tj. podczas wgrywania zdjęcia za pomocą aplikacji. W przypadku, gdy w ciągu 4 dni od ogłoszenia zwycięzcy nie będzie możliwe poznanie tożsamości i/lub jego adresu, Fundación Siglo zastrzega sobie prawo do jego wykluczenia. W takiej sytuacji zwycięzcę zastąpią według kolejności uczestnicy, którzy zajmą drugie i trzecie miejsce. Jeśli okaże się niemożliwe poznanie tożsamości i/lub adresu żadnego z autorów pięciu zdjęć, które uzyskały największą liczbę głosów, nagrody nie zostaną przyznane. Tożsamość (i obywatelstwo polskie lub pozwolenie na stały pobyt w Polsce) zdobywcy nagrody zostanie potwierdzona przez Fundación Siglo na podstawie ważnego urzędowego dokumentu tożsamości. Zwycięzca zobowiązany będzie do podpisania zgody na przyjęcie nagrody. Nieprzedstawienie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie i w wyznaczony sposób oznacza rezygnację z przyjęcia nagrody.
8. PRAWO DO WIZERUNKU I PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Uczestnik zobowiązany jest zagwarantować, że jest autorem wszystkich zdjęć zgłoszonych przez niego do konkursu i że przysługują mu wyłączne prawa autorskie do tychże zdjęć, co oznacza, że nie zostaną naruszone prawa do wizerunku i prawa własności intelektualnej bądź inne prawa uczestników bądź osób trzecich, a Fundación Siglo nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie

Uczestnicy konkursu przenoszą na Fundación Siglo, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wszystkie prawa własności intelektualnej i prawa do wizerunku dotyczące ich zdjęć zgłoszonych do konkursu, w tym prawo do wykorzystywania tychże zdjęć, z wyjątkiem praw autorskich, które są niezbywalne. W związku z tym Fundación Siglo może w dowolnym momencie wykorzystywać wszystkie zdjęcia konkursowe do promowania walorów kulturalnych i turystycznych regionu Kastylia i León.

Uczestnicy konkursu zobowiązują się do przestrzegania i poszanowania praw do dobrego imienia i prywatności osób podczas wykonywania, publikowania i wykorzystywania zdjęć, w związku z czym Fundación Siglo nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie


9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisami ustawy organicznej nr 15/1999 o ochronie danych osobowych dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym i zgłoszonych zdjęciach będą przechowywane w zbiorze danych, którego administratorem jest Fundación Siglo para el Turismo y las Artes en Castilla y León. Osobom, których dane te dotyczą, przysługuje prawo wglądu do nich, ich sprostowania lub usunięcia bądź odmowy wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, z którego to prawa mogą skorzystać poprzez skierowanie stosownego wniosku do administratora tego zbioru danych na adres: Avenida Monasterio Nuestra Señora de Prado nº 2, 47015 Valladolid, tel.: 983 213 886, faks: 983 213 887.

Fundación Siglo, jako administrator tego zbioru danych, informuje, że zgromadzone w nim dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z procedurą konkursową i powiadamianiem zwycięzców o wygranej.


10. ZMIANY REGULAMINU
Fundación Siglo zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania konkursu, a także prawo do zmiany zasad lub odwołania konkursu, z jakichkolwiek przyczyn i bez uprzedniego powiadomienia, przy czym uczestnikom nie przysługuje prawo do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń, w tym odszkodowawczych, z tego tytułu.


11. AKCEPTACJA REGULAMINU KONKURSU
Konkurs jest organizowany zgodnie przepisami obowiązującymi w Hiszpanii. Wszelkie spory wynikłe na tle zasad konkursu lub jego przebiegu i rozstrzygnięcia będą rozstrzygane przez właściwe sądy hiszpańskie i z zastosowaniem przepisów obowiązujących w Hiszpanii. Udział w konkursie oznacza zgodę na wszystkie warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

12. NAGRODY DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW
Każdy uczestnik konkursu (osoba posiadająca obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu w Polsce, która przesłała zdjęcie zgodne z regulaminem wykonane w regionie Kastylia i León) otrzyma nagrodę w postaci dwóch darmowych biletów wstępu do Muzeum Ewolucji Człowieka w Burgos (dzięki uprzejmości tegoż Muzeum). Bilety te będzie można wykorzystać w okresie od 10.05.2018 do 31.12.2018.


Valladolid, dnia 1 października 2017 roku
Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León