Bases legals
BASES LEGALS CONCURS “Busquem la FOTO de la temporada”

1.-Companyia organitzadora


L'empresa FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, amb domicili social al carrer Vergós 44, 08017 Barcelona i CIF Q0801576J, organitza un CONCURS denominat "Busquem LA FOTO de la temporada".


2.-Desvinculació pel que fa a Facebook


Facebook no patrocina, avala ni administra aquesta promoció, ni està associat a ella. L'usuari es desvincula totalment de Facebook i és conscient que està proporcionant la seva informació a l'empresa FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DECATALUNYA i no a Facebook. La informació que proporcioni s'utilitzarà per gestionar la participació del concursant i per comunicar-li el premi.


3.-Objecte i mecànica del concurs


La mecànica del concurs consisteix en l’enviament d’una foto d’aquesta temporada a qualsevol de les estacions FGC, o bé via l'EasyPromo o bé amb els hashtags següents: #PicOfLaMolina, #PicOfValldeNuria, #PicOfSkiPallars i #PicOfVallter2000. Un cop tancat el termini d’enviaments (10 d’abril a les 23.59h), els propis participants podran votar la millor foto de la temporada durant dos dies. La foto guanyadora s’anunciarà el dimecres 13 d’abril a les 12h.

La participació en el Concurs suposa la cessió i autorització expressa de tots els drets de propietat intel•lectual i d'imatge sobre les participacions, de manera que el participant cedeix a l'empresa FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DECATALUNYA els drets d'explotació de naturalesa intel•lectual, industrial i / o d'imatge que puguin correspondre o derivar de les participacions enviades per participar en el Concurs.


4.-Durada i Àmbit

S’admetran a concurs les imatges rebudes entre el divendres 1 d’abril de 2016 i el diumenge 10 d’abril de 2016 a les 23.59h.

5.-Requisits per participar


Podran participar en la Promoció:- Totes les persones físiques que siguin fans de la pàgina de Facebook participant i que hagin pujat correctament les seves fotos utilitzant els hashtags mencionats en el punt 3 segons l'estació de la foto.6.-Selecció del guanyador / guanyadors, suplents, comunicació i lliurament


El guanyador/a del concurs serà escollit pels propis participants a través d’una votació popular que es durà a terme els dies 11 i 12 d’abril. Si no s'aconsegueix contactar amb el guanyador en un termini de 7 dies naturals des del primer intent de contacte via email o telèfon, o aquest renunciés al premi, es procedirà a seleccionar un nou guanyador (que també hagi complert amb els requisits de participació), perdent l'anterior guanyador el seu dret a reclamar el premi.


Així mateix, es comunicarà el nom del guanyador a la pàgina mateixa pàgina oficial de Facebook que s’ha anunciat el concurs un cop finalitzat i durant les 48 hores següents. L'empresa FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA concretarà directament la manera de lliurament del regal al guanyador / a del concurs.


7.-Premis

El premi consisteix en cinc forfets de dia dobles vàlids per a la temporada 2016/17

8.-Reserves i limitacions


S'entendrà, a títol enunciatiu però no limitador, que es produeix frau, quan es detecta la realització d'un abús de consultes al servidor i tots aquells comportaments que puguin resultar aparentment abusius i / o malintencionats.


La constatació de qualsevol d'aquestes circumstàncies durant el concurs suposarà la desqualificació automàtica del concurs així com la pèrdua del premi si se li hagués atorgat.


L'empresa FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA queda eximida de qualsevol responsabilitat en el supòsit d'existir algun error en les dades facilitades pels mateixos agraciats que impedís la seva identificació.


Igualment no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris o qualsevol altra circumstància imputable a correus que puguin afectar a la tramesa dels premis.


L'empresa FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA es reserva el dret d'emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d'acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació del concurs.


L'empresa FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la manca temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis mitjançant els quals es participa en la promoció, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir als mateixos, i en particular, encara que node manera exclusiva, a les fallades en l'accés a les diferents pàgines i enviaments de respostes de participació a través d'Internet l'empresa es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en el bon fi del concurs quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin dur-la a terme en la forma en que recullen les presents bases.la empresa FERROCARRILS DE LAGENERALITAT DE CATALUNYA es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del concurs, així com la facultat d'interpretar les presents bases legals. Així mateix, l'empresa organitzadora queda exempta de tota responsabilitat si es dóna algun dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se durant el gaudi del premi.


9.-Protecció de dades


Les dades subministrades pels participants seran tractats confidencialment i recopilats en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, sent l'empresa FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA titular i responsable d'aquest fitxer, amb domicili social a carrer Vergós 44, 08017 Barcelona, la finalitat serà la gestió del present sorteig i enviament d'informació comercial que pogués ser del seu interès. L’empresa FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DECATALUNYA garanteix el compliment íntegre de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal en el tractament de les dades personals recollides en el present CONCURS, especialment pel que es refereix a l'atenció de l'exercici dels drets d'informació, accés, rectificació, oposició i cancel•lació de dades personals dels concursants.


10.-Acceptació de les bases


La simple participació en el concurs implica l'acceptació de les presents Bases, de manera que la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l'exclusió del participant i com a conseqüència d'això, l'empresa quedarà alliberada del compliment de l'obligació contreta amb aquest participant


BASES LEGALES CONCURSO "BUSCAMOS LA FOTO DE LA TEMPORADA"

1.-Compañía organizadora
La empresa FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA con domicilio social en la calle Vergós 44, 08017 Barcelona y CIF Q0801576J, organiza un CONCURSO denominado " Buscamos LA FOTO de la temporada "

2.-Desvinculación con respecto a Facebook
Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni está asociado a ella. El usuario se desvincula totalmente de Facebook y es consciente de que está proporcionando su información la empresa FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA y no a Facebook. La información que proporcione se utilizará para gestionar la participación del concursante y para comunicarle el premio.

3.-Objeto y mecánica del concurso
La mecánica del concurso consiste en el envío de una foto de esta temporada en cualquiera de las estaciones FGC con los siguientes hashtags: #PicOfLaMolina #PicOfValldeNuria #PicOfSkiPallars #PicOfVallter2000. Una vez cerrado el plazo de envíos (10 de abril de 2016 a las 23:59h), los propios participantes podrán votar la mejor foto de la temporada durante dos días. La foto ganadora se anunciará el miércoles 13 de abril de 2016 a las 12h.

La participación en el Concurso supone la cesión y autorización expresa de todos los derechos de propiedad intelectual y de imagen sobre las participaciones, por lo que el participante cede a la empresa FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DECATALUNYA los derechos de explotación de naturaleza intelectual, industrial y /o de imagen que puedan corresponder o derivar de las participaciones enviadas para participar en el Concurso.


4.-Duración y Ámbito
Se admitirán a concurso las imágenes recibidas entre el viernes 1 de abril de 2016 y el domingo 10 de abril de 2016 a las 23.59h

5.-Requisitos para participar
Podrán participar en la Promoción: - Todas las personas físicas que hayan subido correctamente sus fotos utilizando los hashtags mencionados en el punto 3.

6.-Selección del ganador / ganadores, suplentes, comunicación y entrega
El ganador / a del concurso será escogido por los propios participantes a través de una votación popular que se llevará a cabo los días 11 y 12 de abril.
Sino se consigue contactar con el ganador en un plazo de 7 días naturales desde el primer intento de contacto vía email o teléfono, o este renunciase al premio, se procederá a seleccionar un nuevo ganador (segunda foto con más votos), perdiendo el anterior ganador su derecho a reclamar el premio.
Asimismo, se comunicará el nombre del ganador en la página de Facebook que se ha anunciado el concurso una vez finalizada la promoción y durante las 48 horas siguientes.

La empresa FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA concretará directamente el modo de entrega del regalo al ganador / a del concurso, gracias a los datos que éste habrán registrado en la aplicación de Facebook.


7.-Premios
El premio consiste en cinco Forfaits de día dobles válidos para la temporada 2016/17

8.-Reservas y limitaciones
Se entenderá, a título enunciativo pero no limitativo, que se produce fraude, cuando se detecta la realización de un abuso de consultas al servidor y todos aquellos comportamientos que puedan resultar aparentemente abusivos y / o malintencionados.
La constatación de cualquiera de estas circunstancias durante el concurso supondrá la descalificación automática del concurso así como la pérdida del premio si sele hubiera otorgado.
La empresa FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA queda eximida de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error en los datos facilitados por los propios agraciados que impidiera su identificación.
Igualmente no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos o cualquier otra circunstancia imputable a correos que puedan afectar al envío de los premios.
La empresa FERROCARRILES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación o falsificación del concurso.
La empresa FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse ala falta temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de los servicios mediante los cuales se participa en la promoción, a la defraudación de la utilidad que los usuarios hubieran podido atribuir a los mismos, y en particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso a las distintas páginas y envíos de respuestas de participación a través de Internet la empresa se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin del concurso cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a cabo en la forma en que recogen las presentes bases. La empresa FERROCARRILES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA se reserva el derecho a aplazar o ampliar el período del concurso, así como la facultad de interpretar las presentes bases legales. Asimismo, la empresa organizadora queda exenta de toda responsabilidad si se da alguno de los casos señalados, así como de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse durante el disfrute del premio.


9.-Protección de datos
Los datos suministrados por los participantes serán tratados confidencialmente y recopilados en un fichero automatizado de datos de carácter personal, siendo la empresa FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA titular y responsable de dicho fichero, con domicilio social en la calle Vergós 44, 08017 Barcelona, la finalidad será la gestión del presente sorteo y envío de información comercial que pudiera ser de su interés. La empresa FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DECATALUNYA garantiza el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal en el tratamiento de los datos personales recogidos en el presente CONCURSO, especialmente en lo que se refiere a la atención del ejercicio de los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos personales de los concursantes.

10.-Aceptación de las bases
La simple participación en el concurso implica la aceptación de las presentes Bases, por lo que la manifestación en el sentido de no aceptación de la totalidad o parte de las mismas implicará la exclusión del participante y como consecuencia de ello, la empresa quedará liberada del cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante